ALGEMENE VOORWAARDEN.

Op alle reserveringen en diensten van Pretecho Vol Verwachting zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan van onderstaande bepalingen.

Reserveringen

Reserveringen voor een pretecho afspraak kan via onze website www.pretechovolverwachting.nl. Uw reservering wordt door ons via de mail bevestigd.

Pretecho

Doel

Het doel van een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of als er vermoedens in die richting bestaan, zal de cliënt dit melden in haar eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de pretecho. Zowel Pretecho Vol Verwachting als de individuele uitvoerende echoscopiste kunnen op geen enkele wijze aangesproken worden of aansprakelijk gesteld worden voor al dan niet gebleken afwijkingen tijdens het onderzoek of na de geboorte van uw kind.

Doorverwijzing

Mocht Pretecho Vol Verwachting, ondanks dat er niet gericht gekeken wordt naar afwijkingen, onverwacht een afwijkende bevinding of een verdenking daarop vaststellen, dan houdt deze zich het recht voor in het belang van moeder en/of kind, de begeleidend verloskundig zorgverlener hierover in te lichten. De echoscopiste zal dit met de cliënte bespreken. Client dient hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming te geven.

Geslachtsbepaling

Geslachtsbepaling kan vanaf 16 weken. Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretecho Vol Verwachting kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.

Kwaliteit

Pretecho Vol Verwachting werkt uitsluitend met een goed opgeleide professionele echoscopiste en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat het eindresultaat meden bepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

Betaling

Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling kan gedaan worden direct na afloop van het bezoek door pin of contant geld.

Annulering

In geval van een overmacht situatie bij Pretecho Vol Verwachting zal er zo spoedig mogelijk contact met de cliënt gezocht worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn. Annulering door de cliënt dient ten minste 24 uur voor het tijdstip van de pretecho afspraak plaats te vinden. Indient cliënt zich niet tijdig afmeldt, te laat komt of niet op de afspraak verschijnt, is Pretecho Vol Verwachting genoodzaakt de kosten voor de pretecho bij cliënt in rekening te brengen.

Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens zullen zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Copyright Pretecho Vol Verwachting 2019
Alle rechten voorbehouden.