PRIVACY BELEID.

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens zullen zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt.

De plichten van Pretecho Vol Verwachting

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pretecho Vol Verwachting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens en echobeelden verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:
 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of het delen van echobeelden met de gynaecoloog of verloskundige;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens en echobeelden gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens en echobeelden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • Uw persoonsgegevens en echobeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;
 • De echoscopiste binnen Pretecho Vol Verwachting verplichten om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en echobeelden;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen e deze respecteren.

Als Pretecho Vol Verwachting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en echobeelden. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pretecho Vol Verwachting
Bernhardstraat 13
5451 BN Mill
info@pretechovolverwachting.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

De gegevens die u verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het naar u toesturen van digitale foto’sen filmpjes van u kindje(s)
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer van u en/of van uw partner

Uitwisseling gegevens

Pretecho Vol Verwachting wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog of verloskundige. Bent u bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt mogelijk een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier met ons niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

Heb je een klacht over de hulp die je krijgt of de manier waarop de echoscopiste met je omgaat, praat er dan eerst met ons over. Lukt het niet om met elkaar in gesprek te komen of lost dat jouw probleem niet op, dan kun je je klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg)

Contact

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23.

Het is altijd mogelijk uw klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Copyright Pretecho Vol Verwachting 2019

Alle rechten voorbehouden.